Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szanowni Rodzice,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków miejskich w Szczecinie – informuję, że Zespół Żłobków Miejskich podpisał umowę z Fundacją „Oto Ja” działającą przy Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Reymonta 33 w Szczecinie.

Umowa dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program współpracy ma na celu jak najszybszą pomoc dziecku z podejrzeniem zaburzeń. To bardzo ważne zarówno dla dzieci, ich rodziców ale również opiekunów w żłobkach, którzy mają możliwość obserwowania zachowań swoich podopiecznych i reagowania na sygnały świadczące o nieprawidłowościach w ich zachowaniu i rozwoju.

W ramach umowy dzieci uczęszczające do żłobków w Szczecinie zostaną objęte opieką specjalistów, np. terapeuty, logopedy, psychologa.

Każdy Rodzic będzie mógł również indywidualnie skorzystać z bezpłatnej porady psychologiczno- pedagogicznej i zdiagnozować swoje dziecko, jeśli podejrzewa, że w jakiekolwiek sposób odbiega ono od normy rozwojowej lub jego zachowanie budzi niepokój.

Dane fundacji:

Fundacja OtoJa

ul. Władysława Reymonta 33 Szczecin

tel. 884- 84- 84- 99

e-mail: biuro@fundacjaotoja.pl

strona www: www.fundacjaotoja.pl

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

w Szczecinie

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 1-–

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że do konkursu wpłynęło 10 aplikacji, z których 3 nie spełniały wymogów formalnych.

7 kandydatów zakwalifikowało się do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Przystąpiły do niej:

1. Magdalena Kubowicz Szczecin

2. Karolina Czaja – Śmietana Police

3. Mirosława Witak Szczecin

4. Agnieszka Domaradzka Szczecin

5. Małgorzata Gralak Szczecin

6. Renata Jędrzejewska Szczecin

7. Katarzyna Bączkowska Szczecin

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 1 została wybrana Pani Katarzyna Bączkowska.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Bączkowska uzyskała największą liczbę punktów (25 – maksymalną od każdego członka komisji). Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

Warsztaty „Dziecko to nie mały dorosły”

4 października 2016 r. dyrektorzy, intendentki i pielęgniarki Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie uczestniczyły w warsztatach żywieniowych „Dziecko to nie mały dorosły” organizowanych przez firmę Nutricia. Gościem spotkania była ekspert z Centrum Zdrowia Dziecka – Małgorzata Matuszczyk. Podczas warsztatów zostały omówione szczególne wymagania żywieniowe dzieci 1-3 r.ż, a także metody praktycznego zastosowania norm żywienia dzieci do 3. roku życia w żłobkach.

img_8473 img_8478 img_8484 img_8486
img_8492 img_8499 img_8510
Wyniki naboru na stanowisko: opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– opiekun –

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun została wybrana Pani Anna Martyniak.

Uzasadnienie:

Pani Anna spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na stanowisko pracy: opiekun. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i umiejętności. Jest osobą komunikatywną i empatyczną. Kandydatura p. Martyniak daje rękojmę prawidłowego wykonywania powierzonych jej obowiązków w opiece nad dziećmi.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

Wyniki naboru na stanowisko pielęgniarka/położna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– pielęgniarka/położna-

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pielęgniarka/położna  została wybrana Pani Iwona Musiał.

Uzasadnienie:

Pani Iwona spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na stanowisko pracy: pielęgniarka/położna. Posiada doświadczenie, empatię, wiedzę i odpowiednie predyspozycje osobowe, co daje gwarancję należytego wykonywania powierzonych jej zadań wynikających z zakresu obowiązków.

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 1

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata:

I. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż

 2. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników

 3. Umiejętność rozwiązywania konfliktów

 4. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych

 5. Umiejętność delegowania zadań

 6. Odporność emocjonalna i samokontrola

 7. Gotowość do stałego samodoskonalenia się

 8. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych

 9. Wysoka kultura osobista,

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.

 1. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 2. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.

 3. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.

 4. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.

 5. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.

 6. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.

 7. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.

 8. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.

 9. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

 10. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.

 11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.

 12. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

 13. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.

 14. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.

 15. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.

 16. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.

 17. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

Praca od 2.11.2016

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.10.2016 w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 8. II. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność i zaangażowanie,
 4. odporność na stres,
 5. cierpliwość,
 6. komunikatywność,
 7. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
 11. Współudział w planowaniu jadłospisu.
 12. Udział w kontrolach Sanepidu.
 13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.
 14. Prowadzenie apteczki.
 15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
 16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

 

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

 

Praca od: października 2016r., na zastępstwo

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 10. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.09.2016r. w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nabór na stanowisko: opiekun

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: opiekun

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3 /art.16, pkt 2 oraz 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3/,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 9. II. Wymagania dodatkowe:
 1. wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 2. znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 3. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 4. zdolności manualne,
 5. mile widziane przygotowanie muzyczne.
 6. wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. sumienność i zaangażowanie,
 9. odporność na stres,
 10. cierpliwość,
 11. komunikatywność,
 12. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i predyspozycje.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci.
 5. Współudział w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w żłobku.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 7. Utrzymanie właściwego kontaktu z rodzicami w zakresie wskazówek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju ogólnego dziecka oraz jego stanu zdrowia.
 8. Przyjmowanie dzieci do placówki z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym.
 9. Dbanie o czystość, estetykę i ład w salach dziennego pobytu dzieci.
 10. Dbanie o powierzone mienie.
 11. Zachowanie i realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.
 12. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności dziecka.
 13. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
 14. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki.
 15. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Praca od października 2016r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 10. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.09.2016r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Jak radzić sobie z problemami adaptacyjnymi w żłobku?

Drodzy Rodzice! Pójście dziecka do żłobka to w jego życiu wielkie wydarzenie. Do nowej sytuacji może przyzwyczajać się kilka tygodni. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

W przygotowaniu dziecka do nowego etapu w jego życiu, jakim jest pójście do żłobka, bardzo ważną rolę odgrywają Rodzice. Poniżej znajdą Państwo kilka cennych wskazówek jak sobie radzić z problemami adaptacyjnymi w żłobku:

 1. Opowiadaj dziecku, co będzie robiło w żłobku i gdzie Ty będziesz w tym czasie. Zaproponuj wspólne pakowanie plecaczka do żłobka. Daj wybór malcowi, ale ograniczony do dwóch sztuk, np.: „chcesz zabrać do żłobka czerwoną, czy zieloną piżamkę?”
 2. Pozwól dziecku zabrać do żłobka jego jedną ulubioną zabawkę lub rzecz (misia, lalkę, poduszkę), dzięki której będzie się czuło bezpieczniej, spokojniej.
 3. W okresie adaptacji do żłobka dziecko potrzebuje od Ciebie dużo cierpliwości, wyrozumiałości. Zapewnij mu codzienny ruch na świeżym powietrzu, który będzie pomocny w odreagowaniu emocji, napięć.
 4. Jeśli to możliwe – stopniowo wydłużaj czas pobytu dziecka w żłobku. Początkowo niech pozostanie na 2-5 godzin, a dopiero po upływie 2-3 tygodni na dłużej. Dzięki temu łatwiej przywyknie do nowej sytuacji.
 5. Postaraj się nie okazywać dziecku zaniepokojenia czy zniecierpliwienia przy oddawaniu do żłobka. W taki sposób Twoje negatywne emocje udzielą się malcowi.
 6. Oddając swoją pociechę do żłobka nie kłam mówiąc mu, że „Zaraz wrócę”, jeśli masz zamiar odebrać je po kilku godzinach. Słysząc od Ciebie fałszywe zapewnienia, dziecko będzie niespokojne.
 7. Rano unikaj przeciągających się w nieskończoność pożegnań. Przytul dziecko, zapewnij o swojej miłości, powiedz, kto po nie przyjdzie i kiedy (np. po obiedzie).
 8. Po pożegnaniu się z dzieckiem, NIE ZAGLĄDAJ ponownie do sali, po to by sprawdzić, jak radzi sobie Twoja pociecha. Jeśli dziecko to zauważy, resztę dnia spędzi z płaczem przy drzwiach – będzie czekało, kiedy znowu się pojawisz.
 9. Nie strasz swojej pociechy żłobkiem (np. „Pani w żłobku nauczy Cię porządku”). Takie słowa wzbudzą w dziecku lęk, zachwieją poczucie bezpieczeństwa i skutecznie zniechęcą do żłobka.
 10. Nigdy nie wprowadzaj kilku istotnych zmian w życiu małego człowieka jednocześnie. Metoda małych kroków jest najlepsza. Posyłając dziecko do żłobka odłóż w czasie rezygnację z pieluchy, smoczka, butelki. Łatwiej przywyknąć dziecku do jednej zmiany w danym momencie niż do kilku naraz.

 

Do najczęstszych problemów związanych ściśle z trudnościami adaptacyjnymi u dzieci zalicza się:

 • płacz, krzyk, histeria – jako naturalne sposoby odreagowania stanu napięcia związanego z rozłąką,
 • napady złości, agresji jako przejaw niezadowolenia,
 • odmawianie przyjmowania posiłków w żłobku – jako wyraz buntu, sprzeciwu.

Do zadań personelu żłobka należy m.in. łagodzenie symptomów trudności adaptacyjnych. Niektóre dzieci, adaptują się szybko i łatwo, niekiedy jednak trudności takie występują przez kilka, kilkanaście tygodni. Istotne jest, aby niepokojące objawy wraz z upływem czasu zanikały, a nie nasilały się.

 

mgr Marta Modrzejewska, PSYCHOLOG

Wystawa prac dzieci

Od 16 sierpnia do 23 września 2016 roku w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta można oglądać wystawę prac dzieci ze szczecińskich żłobków.

_MG_8220 _MG_8244 _MG_8234 _MG_8242
_MG_8241 _MG_8235 _MG_8236 _MG_8237
_MG_8238 _MG_8239 _MG_8228