Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Życzenie wielkanocne

Zajęcia otwarte

21 marca 2017r. w Żłobku nr 3 odbyły się zajęcia otwarte, podczas których opiekunki oraz dyrektorzy szczecińskich żłobków wspólnie z dziećmi uczestniczyli  w powitaniu wiosny. Z tej okazji personel Żłobka nr 3 przygotował dla maluszków wiosenne przedstawienie oraz wielki bal z Marzanną. Nie zabrakło również Pani Wiosny witającej dzieci przychodzące do żłobeczka.

   

 

Projekt RPO
Harmonogram wsparcia w projekcie „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”
Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie liczba uczestników Uwagi
1. opieka nad dziećmi do lat 3 1)  Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
2)  Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61
3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3
01.07.2018 – 30.06.2020 Żłobek nr 3 – 6:00 -20:00
żłobek nr 5 – 06:00 – 17:00
żłobek nr 7 – 06:00-17:00
140 nabór ciągły na wolne miejsca

 

Komunikat o rekrutacji z dnia 17.06.2019r.pdf

_______________________________________________________________________

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie realizuje unijny projekt RPO:

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”

Cel projektu: Umożliwienie powrotu na rynek pracy 70 osobom (mieszkańcy Szczecina) opiekującym się dziećmi do lat 3, w tym 8 osobom z niepełnosprawnością.

Planowane efekty: Stworzenie 70 nowych miejsc w 3 istniejących publicznych żłobkach na terenie Szczecina przy ulicach: Włościańskiej 3, Kazimierza Królewicza 61, i Podhalańska 1-3.

Wartość projektu: 4 351 360,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 698 656,68 zł.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.pdf

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu.pdf

Oświadczenie Kandydata o miejscu zamieszkania.pdf

Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bierność zawodowa).pdf

Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bezrobocie).pdf

Oświadczenie Kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

Oświadczenie o statusie drugiego rodzica.pdf

Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf

Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji.pdf

Karta-informacyjna-o-dziecku.docx

Karta-informacyjna-o-dziecku.pdf

 

 

 

 

Rekrutacja do żłobków na rok 2017/2018

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy kwietniowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli. Oprócz obowiązującej wszystkich kandydatów kolejności na liście oczekujących, będą brane pod uwagę szczególne sytuacje dzieci, tj.

– niepełnosprawność kandydata nie wymagająca indywidualnej opieki , wymagane orzeczenie o niepełnosprawności

– niepełnosprawność rodziców/opiekunów w stopniu znacznym (orzeczenie)

W żłobkach funkcjonują następujące grupy rozwojowe:

Grupa I- od 4 do 18 miesiąca życia dziecka

Grupa II- od 19 do 24 miesiąca życia dziecka

Grupa III- od 25 miesiąca do 3 roku życia dziecka

W żłobkach, w których funkcjonuje więcej grup, w gestii komisji kwalifikacyjno- rekrutacyjnej pozostaje określenie wieku dzieci w niej przebywających.

Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2017 r. : 504 miejsca

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2017 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka”, ul. Żaglowa 16 (Dąbie): 53 miejsca

Grupa I- 19 miejsc

Grupa II- 16 miejsc

Grupa III- 11 miejsc

Grupa IV- 7 miejsc

Żłobek nr 2 „Słoneczko”, ul. Kostki Napierskiego 6c (os. Słoneczne): 93 miejsca

Grupa I- 25 miejsc

Grupa II- 13 miejsc

Grupa III- 18 miejsc

Grupa IV- 20 miejsc

Grupa V- 17 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek”, ul. Włościańska 3 (Pomorzany): 54 miejsca

Grupa I- 24 miejsca

Grupa II-  23 miejsca

Grupa III- 7 miejsc

Żłobek nr 5 „Biedronka”, ul. K. Królewicza 69: 30 miejsc

Grupa I- 20 miejsc

Grupa II- 8 miejsc

Grupa III- 2 miejsca

Żłobek nr 6 „Muchomorek”, ul. Mazowiecka 11/12 (Centrum): 53 miejsca

Grupa I- 18 miejsc

Grupa II-  23 miejsca

Grupa III- 5 miejsc

Grupa IV- 7 miejsca

Żłobek nr 7 „Jarzębinka”, ul. Podhalańska 1-3 (Centrum): 50 miejsc

Grupa I- 28 miejsc

Grupa II- 12 miejsc

Grupa III- 10 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki” ul. Niedziałkowskiego 49 (Centrum): 109 miejsc

Grupa I- 32 miejsca

Grupa II- 47 miejsc

Grupa III- 30 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku” ul. Brytyjska 19 (Warszewo): 62 miejsca

Grupa I- 25 miejsc

Grupa II- 21 miejsc

Grupa III- 4 miejsca

Grupa IV- 12 miejsc

Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

 1.  10 kwietnia 2017r. od godz. 9:00 w żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u Dyrektora Żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.

 2. Od 10 do 24 kwietnia 2017 r. codziennie w godz. 9:00- 14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2017/2018.

 1. Od 10 do 24 kwietnia 2017 r. codziennie w godz. 9:00- 14:00 u Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno- Rekrutacyjnej (Dyrektor Żłobka) można składać odwołania w sprawie dzieci, które nie znalazły się wśród wstępnie przyjętych

Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

– zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu

– oświadczenia o zamieszkaniu

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie włącza się akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniach 10-12 stycznia 2017r. we wszystkich szczecińskich żłobkach będą wystawione puszki WOŚP, do których będzie można wrzucać pieniądze. Zachęcamy do wspierania akcji i wzięcia udziału w 25 finale WOŚP (15 stycznia 2017r.)

Koncert kolęd

10 stycznia 2017r. o godz. 15:00 w Żłobku nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców oraz pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

Nabór na stanowisko opiekun

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,
ogłasza nabór na stanowisko: opiekun

Wymagania wobec kandydata:
1. Wymagania konieczne:
Kandydat / kandydatka:
1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
8. cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
2. znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
3. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
4. zdolności manualne,
5. mile widziane przygotowanie muzyczne.
6. wysoka kultura osobista,
7. umiejętność pracy w zespole,
8. sumienność i zaangażowanie,
9. odporność na stres,
10. cierpliwość,
11. komunikatywność,
12. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:
1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i predyspozycje.
4. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci.
5. Współudział w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w żłobku.
6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
7. Utrzymanie właściwego kontaktu z rodzicami w zakresie wskazówek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju ogólnego dziecka oraz jego stanu zdrowia.
8. Przyjmowanie dzieci do placówki z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym.
9. Dbanie o czystość, estetykę i ład w salach dziennego pobytu dzieci.
10. Dbanie o powierzone mienie.
11. Zachowanie i realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.
12. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności dziecka.
13. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
14. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki.
15. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 
Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.
 
 Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2016r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16
 
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Otwarcie żłobka „Tęczowa Sowa”

1 grudnia 2016 r. został uroczyście otwarty Żłobek „Tęczowa Sowa” mieszczący się przy ul. Łącznej 22 na Warszewie. Do żłobka uczęszczać będzie 26 maluchów. Placówka jest niewielka, ale nowoczesna i pełna kolorów. Tęczowa Sowa jest pierwszym żłobkiem miejskim, który powstał na osiedlu mieszkaniowym wybudowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa społecznego.

dsc_2533_resize dsc_2534_resize dsc_2521_resize dsc_2544_resize dsc_2546_resize
dsc_2538_resize dsc_2557_resize dsc_2540_resize dsc_2536_resize dsc_2512_resize
dsc_2507_resize dsc_2498_resize dsc_2492_resize dsc_2491_resize
Nabór na stanowisko: opiekun

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: opiekun

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 2. znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 3. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 4. zdolności manualne,
 5. mile widziane przygotowanie muzyczne.
 6. wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. sumienność i zaangażowanie,
 9. odporność na stres,
 10. cierpliwość,
 11. komunikatywność,
 12. mile widziana osoba niepaląca.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i predyspozycje.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci.
 5. Współudział w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w żłobku.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 7. Utrzymanie właściwego kontaktu z rodzicami w zakresie wskazówek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju ogólnego dziecka oraz jego stanu zdrowia.
 8. Przyjmowanie dzieci do placówki z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym.
 9. Dbanie o czystość, estetykę i ład w salach dziennego pobytu dzieci.
 10. Dbanie o powierzone mienie.
 11. Zachowanie i realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.
 12. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności dziecka.
 13. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
 14. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki.
 15. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2016r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 8. II. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność i zaangażowanie,
 4. odporność na stres,
 5. cierpliwość,
 6. komunikatywność,
 7. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
 11. Współudział w planowaniu jadłospisu.
 12. Udział w kontrolach Sanepidu.
 13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.
 14. Prowadzenie apteczki.
 15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
 16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

 

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2016r. w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.