Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Przedłużenie oferty pracy

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko pielęgniarki/położnej oferta zostaje przedłużona do 10.06.2016r. Warunki oferty pozostają bez zmian.

Oferta pracy- pielęgniarka/położna

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność i zaangażowanie,
 4. odporność na stres,
 5. cierpliwość,
 6. komunikatywność,
 7. mile widziana osoba niepaląca.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
 11. Współudział w planowaniu jadłospisu.
 12. Udział w kontrolach Sanepidu.
 13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.
 14. Prowadzenie apteczki.
 15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
 16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

 

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

Praca od: 02.05.2016r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 10. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.04.2016r. w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rekrutacja do żłobków na rok 2016/2017

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy marcowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowy do przedszkoli. Oprócz obowiązującej wszystkich kandydatów kolejności na liście oczekujących, będą brane pod uwagę szczególne sytuacje dzieci, tj.

– niepełnosprawność kandydata nie wymagająca indywidualnej opieki (Żłobek nr 9), wymagane orzeczenie o niepełnosprawności

– niepełnosprawność rodziców/opiekunów w stopniu znacznym (orzeczenie)

Kolejność na liście oczekujących nie dotyczy kandydatów, których rodzeństwo uczęszcza już do danej placówki

W żłobkach funkcjonują następujące grupy rozwojowe:

Grupa I- od 4 do 18 miesiąca życia dziecka

Grupa II- od 19 do 24 miesiąca życia dziecka

Grupa III- od 25 miesiąca do 3 roku życia dziecka

W żłobkach, w których funkcjonuje więcej grup, w gestii komisji kwalifikacyjno- rekrutacyjnej pozostaje określenie wieku dzieci w niej przebywających.

Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień: 436

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2016 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka”, ul. Żaglowa 16 (Dąbie): 42 miejsca

Grupa I- 19 miejsc

Grupa II- 15 miejsc

Grupa III- 5 miejsc

Grupa IV- 3 miejsca

Żłobek nr 2 „Słoneczko”, ul. Kostki Napierskiego 6c (os. Słoneczne): 90 miejsc

Grupa I- 30 miejsc

Grupa III- 30 miejsc

Grupa IV- 30 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek”, ul. Włościańska 3 (Pomorzany): 56 miejsc

Grupa I- 24 miejsca

Grupa II-  17 miejsc

Grupa III- 15 miejsc

Żłobek nr 5 „Biedronka”, ul. K. Królewicza 69: 25 miejsc

Grupa I- 18 miejsc

Grupa II- 5 miejsc

Grupa III- 2 miejsca

Żłobek nr 6 „Muchomorek”, ul. Mazowiecka 11/12 (Centrum): 50 miejsc

Grupa I- 18 miejsc

Grupa II-  22 miejsca

Grupa III- 7 miejsc

Grupa IV- 3 miejsca

Żłobek nr 7 „Jarzębinka”, ul. Podhalańska 1-3 (Centrum): 41 miejsc

Grupa I- 28 miejsc

Grupa II- 10 miejsc

Grupa III- 3 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki” ul. Niedziałkowskiego 49 (Centrum): 91 miejsc

Grupa I- 25 miejsc

Grupa II- 54 miejsca

Grupa III- 12 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku” ul. Brytyjska 19 (Warszewo): 41 miejsc

Grupa I- 24 miejsca

Grupa II- 12 miejsc

Grupa III- 5 miejsc

Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

 1.  31 marca 2016r. od godz. 9:00 w żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u Dyrektora Żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.
 2. Od 31 marca do 14 kwietnia 2016r. codziennie w godz. 9:00- 14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2016/2017.
 1. Od 31 marca do 14 kwietnia 2016r. codziennie w godz. 9:00- 14:00 u Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno- Rekrutacyjnej (Dyrektor Żłobka) można składać odwołania w sprawie dzieci, które nie znalazły się wśród wstępnie przyjętych.

 

Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

– zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu

– oświadczenia o zamieszkaniu

 

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

w Szczecinie

Przerwa urlopowa

Przerwa urlopowa w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2016 roku:

Żłobek nr 1 ul. Żaglowa 16- lipiec

Żłobek nr 2 ul. Kostki Napierskiego 6c- sierpień

Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3- lipiec

Żłobek nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61- sierpień

Żłobek nr 6 ul. Mazowiecka 11/12 –lipiec

Żłobek nr 7 ul. Podhalańska 1-3 – sierpień

Żłobek nr 8 ul. Niedziałkowskiego 49- lipiec

Żłobek nr 9 u. Brytyjska 19- sierpień

Zmiana godzin pracy żłobków

Od 4 stycznia 2016r. wszystkie żłobki jednozmianowe będą czynne do godz. 17:00.

Godziny pracy żłobka dwuzmianowego pozostają bez zmian.

Bon opiekuńczy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dn. 8 września 2015r., od stycznia 2016r. zostanie wprowadzony w naszym mieście tzw. bon opiekuńczy. Ma on dotyczyć opieki nad dziećmi w wieku od 13 do 36 miesięcy. Świadczenie ma być wypłacane miesięcznie rodzinie, która spełnia określone warunki, m.in. posiada Szczecińską Kartę Rodzinną, co najmniej dwoje dzieci, uzyskuje dochód miesięczny mniejszy niż 1922 zł (netto) jednego członka rodziny.

W okresie pobierania świadczenia dziecko nie może oczekiwać na miejsce w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

O świadczenie będą mogli ubiegać się także rodzice bliźniąt czy trojaczków. Wsparcie przysługuje tylko na legalne i udokumentowane formy opieki, np. żłobek niepubliczny, klubik dziecięcy, opiekuna dziecięcego, legalnie zatrudnioną nianię.

Wnioski będzie można składać już od grudnia 2015r.

Uchwała Rady Miasta dot. bonu opiekuńczego jest zamieszczona w dziale AKTY PRAWNE.