Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą w 70-430 Szczecin ul. Śląska 54

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZŻM w Szczecinie możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia i realizacji umowy o świadczenie usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne: firmy biorące udział w rekrutacji, służby medyczne.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.