Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko dyrektora Żłobka nr 2

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 2-–

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

dyrektor Żłobka nr 2 została wybrana

 

Pani Renata Jędrzejewska

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Renaty Jędrzejewskiej.

Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko dyrektora Żłobka nr 6

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 6-–

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

dyrektor Żłobka nr 6 została wybrana

 

Pani Edyta Dulek Lewandowska, zam. Szczecin

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Edyty Dulek Lewandowskiej. Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

 

Nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 2

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 2

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 11. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych
 12. Umiejętność delegowania zadań
 13. Odporność emocjonalna i samokontrola
 14. Gotowość do stałego samodoskonalenia się
 15. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych
 16. Wysoka kultura osobista,

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.
 3. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 4. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.
 5. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.
 6. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.
 7. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.
 8. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.
 9. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.
 10. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.
 11. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 12. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.
 13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.
 14. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 15. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.
 16. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.
 17. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.
 18. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.07.2017r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

 

Nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 6

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 6

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 11. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych
 12. Umiejętność delegowania zadań
 13. Odporność emocjonalna i samokontrola
 14. Gotowość do stałego samodoskonalenia się
 15. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych
 16. Wysoka kultura osobista,

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.
 3. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 4. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.
 5. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.
 6. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.
 7. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.
 8. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.
 9. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.
 10. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.
 11. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 12. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.
 13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.
 14. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 15. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.
 16. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.
 17. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.
 18. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.07.2017r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: referent ds. organizacyjno- biurowych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– referent ds. organizacyjno- biurowych

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

referent ds. organizacyjno- biurowych została wybrana

 

Pani Joanna Bielawska, zam. Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Joanny Bielawskiej.

Kandydatka spełniła wymogi formalne i otrzymała najwyższą ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 8

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 8-–

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

dyrektor Żłobka nr 8 została wybrana

 

Pani Anna Bobrzyk, zam. Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Anny Bobrzyk.

Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

Nabór na stanowisko pielęgniarki/położnej

Nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Wymagania wobec kandydata:

I. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność i zaangażowanie,
 4. odporność na stres,
 5. cierpliwość,
 6. komunikatywność,
 7. mile widziana osoba niepaląca.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
 11. Współudział w planowaniu jadłospisu.
 12. Udział w kontrolach Sanepidu.
 13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.
 14. Prowadzenie apteczki.
 15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
 16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

 

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.06.2017 r. w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– opiekun –

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun zostały wybrane Panie:

 1. Rajecka Izabela Agata
 2. Łakatosz India
 3. Biegun Paulina
 4. Wojtiuk- Oczeretko Katarzyna

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydatury wszystkich aplikujących.

Wszystkie kandydatki spełniały wymogi formalne i otrzymały pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej

 

 

 

                                                                                  Agnieszka Rojek

                                                                                  Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

                                                                                  W Szczecinie

 

 

 

Nabór na stanowisko: referent ds. organizacyjno-biurowych

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. organizacyjno- biurowych

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. posiada minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku ,
 3. posługuje się programami komputerowymi z pakietu Microsoft Office (Word, Exel),
 4. wykazuje się umiejętnością obsługi urządzeń biurowych,
 5. wykazuje się umiejętnością samodzielnego redagowania tekstów,
 6. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. sumienność i zaangażowanie,
 5. odporność na stres,
 6. cierpliwość,
 7. komunikatywność,
 8. mile widziana osoba niepaląca.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Prowadzenie kancelarii wg zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego jednolitego wykazu akt.
 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji oraz rozdzielanie jej wg dyspozycji dyrektora Zespołu na poszczególne stanowiska.
 3. Przygotowywanie korespondencji wynikającej z potrzeby kancelarii Zespołu.
 4. Prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw, upoważnień i pieczątek.
 5. Prowadzenie rejestrów akt wewnętrznych wydawanych przez dyrektora.
 6. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Koordynowanie działań nad przeprowadzaniem oceny okresowej pracowników.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.
 9. Organizacja i koordynowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów w jednostce.
 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu i wyposażenia biura.
 11. Obsługa Zespołu w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe.
 12. Archiwizowanie akt osobowych i innych dokumentów kadrowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 13. Prowadzenie rejestru skarg.
 14. Prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej.
 15. Udzielanie informacji i obsługa interesantów w Zespole.
 16. Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych.
 17. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w oraz przepisów bhp i ppoż.

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.05.2017r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka nr 8

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 8

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 11. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych
 12. Umiejętność delegowania zadań
 13. Odporność emocjonalna i samokontrola
 14. Gotowość do stałego samodoskonalenia się
 15. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych
 16. Wysoka kultura osobista,

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.
 3. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 4. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.
 5. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.
 6. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.
 7. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.
 8. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.
 9. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.
 10. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.
 11. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 12. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.
 13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.
 14. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 15. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.
 16. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.
 17. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.
 18. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.05.2017r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.