Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

Szczegóły…

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w naszych Żłobkach

Nasze dzieci tak świętowały 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz Święto Niepodległości 11 Listopada.

Projekt RPO

Przypominamy!!!

W ramach unijnego projektu RPO ruszył dodatkowy nabór do żłobków. Szczegóły…

Nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 L.U 1 – LU 2. , ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

Wymagania wobec kandydata:

1.    Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

1.    posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.    jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4.    jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

5.    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6.    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

7.    cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:

1.    wysoka kultura osobista,

2.    umiejętność pracy w zespole,

3.    sumienność i zaangażowanie,

4.    odporność na stres,

5.    cierpliwość,

6.    komunikatywność,

7.    mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1.    Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.

2.    Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.

3.    Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.

4.    Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.

5.    Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.

6.    Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

7.    Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.

8.    Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.

9.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

10.                       Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

11.                       Współudział w planowaniu jadłospisu.

12.                       Udział w kontrolach Sanepidu.

13.                       Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

14.                       Prowadzenie apteczki.

15.                       Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.

16.                       Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

17.                       Prowadzenie dokumentacji HACCP.

18.                       Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.

19.                       Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

Wymagane dokumenty:

1.    CV,

2.    list motywacyjny,

3.    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

4.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),

6.    kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie

7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

9.    aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 5 października 2018  w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul.Ślaska 54 L.U.1-L.U.2, 70-430 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nabór na stanowisko: terapeuta zajęciowy

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko: terapeuta zajęciowy.

Szczegóły: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/nabor_spec_terap/

Komunikat o rekrutacji 20.08.2018

 

Szczecin, 20.08.2018 r.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCZY WZNOWIENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE wznawia rekrutację do projektu. Osoby składające formularze rekrutacyjne, po ich zweryfikowaniu,  będą umieszczane na listach rezerwowych.  Lista uruchamiana będzie na bieżąco w miarę wolnych miejsc. Zwolnienie większej liczby miejsc nastąpi od lipca 2019 roku.

Poniżej podstawowe informacje o projekcie. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego kandydat powinien zapoznać się z Regulaminem i wzorami umowy i oświadczeń, które zostały umieszczone na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

Nowe miejsca są uruchomione w żłobkach:

1)  Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 – 15 miejsc

2)  Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61 – 23 miejsca

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3 -32 miejsca

W Projekcie mogą wziąć udział również rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z projektem wsparcie uzyskać mogą rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Rekrutacja ma charakter ciągły.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą jedynie wkład własny na pokrycie kosztów wyżywienia (do 140 zł/m-c)). Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka).

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Informacje udzielane są w ww. żłobkach oraz w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 w godzinach otwarcia placówek.

Z UWAGI NA OGRANICZENIA LICZBY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH ŻŁOBKACH MOŻLIWA JEST SYSTAUCJA, W KTÓREJ KANDYDAT OTRZYMA PROPOZYCJĘ MIEJSCA W ŻŁOBKU, KTÓRY NIE BYŁ JEGO MIEJSCEM PIERWSZEGO WYBORU.

Nabór na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-kadrowych

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pracownik ds. administracyjno-kadrowych

 

Wymiar etatu: 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Pracownika ds. administracyjno-kadrowych.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość ustawy: Kodeks Pracy, o Pracownikach Samorządowych

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Pracownika ds. administracyjno-kadrowych będzie należało:

 1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników:
 2. a) kompletowanie wymaganych dokumentów,
 3. b) kierowanie zatrudnianych pracowników na badania lekarskie,
 4. c) przygotowywanie projektów umów o pracę,
 5. d) ustalanie uprawnień w zakresie prawa do wysługi lat i nagród jubileuszowych,
 6. e) zawiadamianie nowozatrudnionych pracowników o przysługującym im wymiarze urlopu

wypoczynkowego,

 1. f) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski pracowników ubiegających się o urlop bezpłatny i wychowawczy oraz urlop związany z rodzicielstwem,
 2. g) przygotowywanie spraw związanych z awansami, nagradzaniem, karaniem i przenoszeniem pracowników;
 3. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy:
 4. a) przygotowywanie do decyzji Dyrektora odpowiednich dokumentów dot. rozwiązania stosunku pracy z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5.  b) wystawianie świadectw pracy,
 6.  c) załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalnym i rentowym pracowników;
 7. wprowadzanie danych osobowych do programu kadrowego oraz przekazywanie drogą

elektroniczną danych do ZUS;

 1. obsługa archiwalna akt osobowych;
 2. gromadzenie list obecności z podległych jednostek;
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 4. prawidłowe i terminowe  sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej;

 

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko „Kierownik ds. techniczno-eksplatacyjnych”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018r. ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Zastępcę Dyrektora

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie/pedagogiczne/administracyjne/zarządzanie
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • Niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Co najmniej 5 letni staż pracy, lub co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub 2 letnie doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym
 • Kandydat:
 1. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona i ograniczona oraz wypełnia obowiązek administracyjny w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 2. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kandydatem może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 

Wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, pracownikach samorządowych, opiece nad dziećmi do lat 3 i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w praktyce
 • Umiejętność zarządzania informacją, podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny
 • Umiejętność tworzenia planów i koncepcji realizowania celów
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność negocjowania, budowania dobrych relacji
 • Umiejętność sprawnego organizowania własnej pracy
 • Komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 

 

Do zadań Zastępcy Dyrektora Zespołu będzie należało:

 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności;
 • koordynowanie pracy Dyrektorów Żłobków zakresie spraw kadrowych;
 • koordynowanie realizacji planu pracy z dziećmi w poszczególnych żłobkach;
 • koordynowanie pracy dydaktycznej w poszczególnych żłobkach;
 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników, rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
 • dokonywanie okresowej oceny pracowników pionu obsługi administracyjno – finansowo – księgowej Zespołu, oraz Dyrektorów Żłobków;
 • motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udzielanie im pomocy w sprawach dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • zapewnienie sprawnego obiegu informacji i współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w Zespole;
 • współpraca ze związkami zawodowymi;
 • składanie oświadczeń woli w zakresie udzielonych pełnomocnictw

                  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o : braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym, o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54 w Szczecinie z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Oferty należy składać z nieprzekraczalnym terminem do 13 sierpnia do godziny 12:00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Radca Prawny

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Radcę Prawnego.

 

Wymagania:

 1. posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę),
 2. minimum 2 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą prawną podmiotów publicznych,
 3. minimum 2 – letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów realizujących projekty z udziałem środków unijnych i / lub podmiotów odpowiedzialnych za wydatkowanie środków unijnych
 4. bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,
 5. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
 6. znajomość ustaw: Prawo o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych,
 7. samodzielność, sumienność, dokładność i punktualność,
 8. umiejętność pracy w Zespole oraz pod presją czasu,

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Radcy Prawnego będzie należało:

 

 1. wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie działania komórek organizacyjnych Zespołu;
 2. opiniowanie w sprawach szczególnie skomplikowanych, przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń oraz regulaminów w zakresie działania Zespołu;
 3. sprawowanie zastępstwa Zespołu w postępowaniach sądowych, administracyjnych na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 4. przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Zespół oraz bieżące doradztwo w zakresie rozumienia zapisów umów;
 5. przygotowywanie projektów pism i oświadczeń w zakresie działania Zespołu;
 6. pomoc prawna przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko radcy prawnego”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych

 

Wymiar etatu: 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Kierownika ds. techniczno – eksplatacyjnych

 

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy lub wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku
 2. znajomość problemów związanych z eksploatacją i bieżącymi naprawami w obiektach
 3. kandydat powinien posiadać wiedzę na temat systemów ochrony p/poż, jak równie technologii umożliwiających optymalizację zarządzania kosztami eksploatacyjnymi budynków
 4. znajomość przepisów ustawy o prawie budowlanym i zamówień publicznych
 5. umiejętność kosztorysowania
 6. zdolności analityczne, menadżerskie i interpersonalne
 7. obywatelstwo polskie
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 9. niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata uprawnień budowlanych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Kierownika ds. techniczno-ekspolatacyjnych będzie należało:

 

 1. udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów remontów i modernizacji;
 2. przygotowanie materiałów dotyczących bieżących potrzeb inwestycyjnych;
 3. prowadzenie ewidencji prac remontowych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planu remontów;
 4. koordynowanie przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych oraz współpraca z inspektorami nadzoru;
 5. organizowanie i koordynowanie przeglądów i odbioru prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;
 6. nadzór nad pracami wykonanymi przez firmę prowadzącą konserwację zasobów żłobków;
 7. przygotowywanie projektów umów na roboty remontowe oraz ich rozliczenie i prowadzenie statystyk;
 8. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;
 9. prowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego sprawności obiektów żłobków.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko „Kierownik ds. techniczno-eksplatacyjnych”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).