Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Projekt Kluby dziecięce

Projekt „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”  uruchomi w II połowie 2020 roku 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w klubach dziecięcych.

Głównym celem projektu jest umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy dla min. 100 rodziców i/lub opiekunów (w tym co najmniej 98 kobiet) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w 4 nowych publicznych klubach dziecięcych w Szczecinie w okresie od 01.02.2020r.do 31.12.2021r. Przewidywane rozpoczęcie faktycznej opieki nad dziećmi planowane jest na II połowę 2020 roku, ale z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac adaptacyjnych termin ten może ulec zmianie. Komunikat precyzujący termin rozpoczęcia opieki ukaże się na początku sierpnia 2020 roku.

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby niepracującej (tj. bezrobotnej, biernej zawodowo lub przebywającej na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) i w związku z tym pozostawanie poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZYSŁUGUJE RODZICOM/OPIEKUNOM  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Kluby dziecięce usytuowane będą w różnych lokalizacjach miasta Szczecin. Ich adresy oraz terminy rozpoczęcia opieki i naboru do projektu podane zostaną w terminie późniejszym. Co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem opieki zostanie opublikowany Regulamin rekrutacji wraz z formularzami rekrutacyjnymi. Osoby zainteresowane opieką mogą wstępnie zapoznać się z zasadami rekrutacji jakie obowiązywały do innych projektów RPO realizowanych przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie (np. Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6) gdyż zasady naboru będą podobne.

Wartość projektu:   3 267 799,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 777 629,78 zł

Wkład budżetu państwa: 325 753,97 zł

Wkład własny: 164 416,00 zł