Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

KOMUNIKAT O NABORACH DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w roku 2020.

 KOMUNIKAT O NABORACH DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w roku 2020.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKÓW W RAMACH PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 (EFS) MAJĄ RODZICE I OPIEKUNOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Do 9 stycznia 2020r. trwa nabór pozwalający na rozpoczęcie opieki nad dzieckiem od 3 lutego 2020 roku w Żłobku nr 2, nr 3 i nr 6.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie informuje o naborach na nowe miejsca w żłobkach miejskich Szczecina powstałych w ramach trzech projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ).

Rekrutacja jest niezależna od corocznych naborów do żłobków miejskich realizowanych w oparciu o elektroniczny system naborów do żłobków miejskich Szczecina (https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/) lecz jest wymagana rejestracja w tym systemie.

W Projektach RPO WZ mogą wziąć udział rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projektach jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. Jeśli nie podejmie zatrudnienia – umowa automatycznie wygasa. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku.

Informacje o naborach:

  1. W ramach projektu pt.” Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

  • Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c
  • Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
  • Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12

Termin uruchomienia nowych miejsc jest planowany na 03.02.2020r. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki nr 2, 3 i 6.

 

  1. W ramach projektu pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

1) Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3

2) Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3

Trwa nabór ciągły w miarę zwalniania miejsc. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki 3, 5 i 7.

  • W ramach projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Żłobek nr 4 przy ul. B. Sobola 2a (rejon Szosa Polska) jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Trwa nabór ciągły w miarę zwalniania miejsc. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

Więcej informacji można uzyskać w żłobkach objętych poszczególnymi projektami oraz w Zespole Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54.