Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący zawieszenia (zamknięcia) żłobków, oraz klubów dziecięcych.

Informacja o zawieszeniu usług opiekuńczych w żłobkach w dniach 12-25 marca 2020 r.

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dziećmi w Publicznych Żłobkach nr 2, 3 i 6 rozpocznie się od 3 lutego 2020r. (poniedziałek).

W dniu 24 stycznia 2020r. (piątek) odbędą się w siedzibie poszczególnych żłobków obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ Żłobek nr 2 ul. K. Napierskiego 6c – godz. 12:00

2/ Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3 – godz. 13:00

3/ Żłobek nr 6 ul. Mazowiecka 11/12 – godz. 11:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu można uzyskać bezpośrednio u Dyrektorów żłobka w siedzibie danego żłobka. Kandydat do projektu może również sprawdzić swój status w elektronicznym systemie naborowym (informacja o wstępnym przyjęciu do żłobka). Nieobecność na spotkaniu może spowodować przesunięcie kandydata na listę rezerwową.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień 03 lutego 2020 r. W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa i zasad pobytu dziecka w żłobku. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie na dzień 03.02.2020r. statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich tj. w dniu 03.02.2020r.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.

Lista kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w poszczególnych żłobkach.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z Dyrektorem danego żłobka.

Przerwy urlopowe w żłobkach w 2020 roku.

Przerwa urlopowa w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2020 roku:

 

Żłobek Nr 1 ul. Żaglowa 16                                                                 lipiec

Żłobek Nr 2 ul. Kostki Napieralskiego 6c                                               sierpień

Żłobek Nr 3 ul. Włościańska 3                                                             lipiec

Żłobek Nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61                                             sierpień

Żłobek Nr 6 ul. Mazowiecka 11/12                                                      lipiec

Żłobek Nr 7 ul. Podhalańska 1-3                                                         sierpień

Żłobek Nr 8 ul. Niedziałkowskiego                                                       lipiec

Żłobek Nr 9 ul. Brytyjska 19                                                               sierpień

KOMUNIKAT O NABORACH DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w roku 2020.

 KOMUNIKAT O NABORACH DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w roku 2020.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKÓW W RAMACH PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 (EFS) MAJĄ RODZICE I OPIEKUNOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Do 9 stycznia 2020r. trwa nabór pozwalający na rozpoczęcie opieki nad dzieckiem od 3 lutego 2020 roku w Żłobku nr 2, nr 3 i nr 6.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie informuje o naborach na nowe miejsca w żłobkach miejskich Szczecina powstałych w ramach trzech projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ).

Rekrutacja jest niezależna od corocznych naborów do żłobków miejskich realizowanych w oparciu o elektroniczny system naborów do żłobków miejskich Szczecina (https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/) lecz jest wymagana rejestracja w tym systemie.

W Projektach RPO WZ mogą wziąć udział rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projektach jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. Jeśli nie podejmie zatrudnienia – umowa automatycznie wygasa. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku.

Informacje o naborach:

  1. W ramach projektu pt.” Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

  • Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c
  • Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
  • Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12

Termin uruchomienia nowych miejsc jest planowany na 03.02.2020r. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki nr 2, 3 i 6.

 

  1. W ramach projektu pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

1) Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3

2) Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3

Trwa nabór ciągły w miarę zwalniania miejsc. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki 3, 5 i 7.

  • W ramach projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Żłobek nr 4 przy ul. B. Sobola 2a (rejon Szosa Polska) jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Trwa nabór ciągły w miarę zwalniania miejsc. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

Więcej informacji można uzyskać w żłobkach objętych poszczególnymi projektami oraz w Zespole Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54.

 

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

KOMUNIKAT z dnia  02.12.2019r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż data rozpoczęcia opieki nad dziećmi w ramach nowych miejsc w żłobkach nr 2, 3 i 6 została określona na 03.02.2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6”.  Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 02.12.2019r. do dnia 09.01.2020r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 2 ul. K. Napierskiego 6c

2/ Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3

3/ Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11/12

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 17.01.2020r. W dniach 23-24.01.2020 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (03.02.2020).

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają rodzice / prawni opiekunowie z niepełnosprawnościami.

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami należy być zarejestrowanym w elektronicznym systemie naborowym do żłobków miejskich Szczecina. Rodzice wcześniej zarejestrowani do innych żłobków niż żłobki objęte projektem NIE DOKONUJĄ ŻADNYCH ZMIAN W SYSTEMIE NABOROWYM. Na etapie rekrutacji rodzice nie wypełniają umowy uczestnictwa, ani karty informacyjnej o dziecku ani oświadczenia o szczepieniach. Dokumenty te będą wymagane przy podpisywaniu umowy. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6.

 

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie.

Szczecin, 19.11.2019 r.

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dzieckiem w Publicznym Żłobku nr 4 „Zając Borówka” rozpocznie się od 2 grudnia 2019r. (poniedziałek).

W dniu 22 listopada 2019r. (piątek) odbędą się w siedzibie Żłobka „Zając Borówka” przy ul. Sobola 2a w Szczecinie obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ spotkanie I  – godz. 13:00

2/ spotkanie II  – godz. 15:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej. Zapisy na spotkanie do danej grupy prowadzi Pani Dyrektor Ewa Stelmach w Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3, tel. 91 434 16 13.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień 02 grudnia 2019 r. W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa i zasad pobytu dziecka w żłobku. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie na dzień 02.12.2019r. statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich tj. w dniu 02.12.2019r.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.

Lista kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3 w Szczecinie.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Ewą Stelmach.

 

 

 

KOMUNIKAT z dnia 07.10.2019r. dotyczący rekrutacji do projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 02.12.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt Żłobek „Zając Borówka”.  Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 07.10.2019r. do dnia 07.11.2019r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3

2/ Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

W dniach 08.11-15.11.2019 planowane są rozmowy kwalifikacyjne (wyłącznie w razie potrzeby określonej w Regulaminie rekrutacji).  Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 22.11.2019r. W dniach 25-26.11.2019 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (02.12.2019).

Nowy żłobek będzie zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola 2a (w rejonie ulicy Szosa Polska) i będzie dostosowany do opieki nad 60 dziećmi. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

Uwaga: karta informacyjna dziecka oraz oświadczenie dotyczące szczepień są wymagane przy podpisywaniu umowy uczestnictwa. Umowa uczestnictwa w projekcie jest podpisywana dopiero po ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu. Uczestnik powinien jednak zapoznać się z treścią umowy na etapie rekrutacji.

KOMUNIKAT z dnia 10.09.2019r. dotyczący przesunięcia terminu rekrutacji do projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż planowana data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 02.12.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt „Zając Borówka” od dnia 07.10.2019r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 07.10.2019r. do dnia 07.11.2019r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3

2/ Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

W dniach 08.11-15.11.2019 planowane są rozmowy kwalifikacyjne (wyłącznie w razie potrzeby określonej w Regulaminie rekrutacji).  Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 22.11.2019r. W dniach 25-26.11.2019 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (02.12.2019).

Nowy żłobek będzie zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola (w rejonie ulicy Szosa Polska) i będzie dostosowany do opieki nad 60 dziećmi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami projektu dotyczącego żłobków nr 3 , 5 i 7, gdyż zasady naboru będą podobne. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie

 

KOMUNIKAT z dnia  28.08.2019r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż planowana data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 04.11.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt „Zając Borówka” od dnia 16.09.2019r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 16.09.2019r. do dnia 10.10.2019r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3

2/ Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

W dniach 11.10-16.10.2019 planowane są rozmowy kwalifikacyjne (wyłącznie w razie potrzeby określonej w Regulaminie rekrutacji).  Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 21.10.2019r. W dniach 28-29.10.2019 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Nowy żłobek będzie zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola (w rejonie ulicy Szosa Polska) i będzie dostosowany do opieki nad 60 dziećmi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami projektu dotyczącego żłobków nr 3 , 5 i 7, gdyż zasady naboru będą podobne. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.