Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Aktualności

Informacja o rekrutacji dzieci do żłobków.

 

Drodzy Rodzice,

W związku z nadal trwającym stanem pandemii COVID-19 oraz w trosce o nasze bezpieczeństwo wprowadzam procedury składania dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do żłobka.

Dokumenty potwierdzające chęć skorzystania z miejsca w żłobku przyjmowane będą w dniach 4-15 maja 2020 roku drogą mailową.

 1. Niżej wymienione dokumenty należy w postaci scanu bądź zdjęcia przesłać drogą elektroniczną do żłobka. Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy oświadczenie usług opiekuńczych.
  1. oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin, do pobrania http://zespolzlobkow.szczecin.pl/dokumenty/,
  2. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu / aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie  wydane przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  3. Pisemne  oświadczenie  o odbyciu  przez  dziecko  ubiegające się o miejsce  w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, do pobrania http://zespolzlobkow.szczecin.pl/dokumenty/,
  4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w ust. 2 a) jest  oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci; jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, do placówki przychodzi tylko jedna osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniu pełnienia dyżuru w żłobku, numery kontaktowe podane są na stronie Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/zlobki/,
 3. Należy przestrzegać 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

KOMUNIKAT z dnia 27.04.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII WYWOŁANEJ KORONAWIRUSEM COVID 19.

KOMUNIKAT z dnia 27.04.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII WYWOŁANEJ KORONAWIRUSEM COVID 19.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z trwającym stanem epidemii i decyzją władz państwowych o zamknięciu placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ w związku z decyzją władz państwowych o przedłużeniu zamknięcia żłobków do dnia 24 maja 2020 r. – zawieszone zostają opłaty z tytułu wkładu własnego za miesiąc maj 2020. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w sprawie zasad ponownego uruchomienia żłobków;

2/ jeżeli w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii ( i w związku z tym stanem) do dnia ponownego uruchomienia żłobków:

– uczestnik utraci pracę;

– uczestnik nie podejmie pracy w okresie wymaganym umową udziału w projekcie;

– uczestnik skorzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego,

– wystąpią inne okoliczności wpływające na zawartą umowę udziału w projekcie,

TO W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA TEJ SYTUACJI DO REALIZATORA (Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie) NIE TRACĄ PAŃSTWO STATUSU UCZESTNIKA PROJEKTU, A MIEJSCE W ŻŁOBKU JEST ZACHOWANE DLA DZIECKA.

Z uwagi na wymogi realizacji projektów każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie, a następnie będą zawierane stosowne aneksy wprowadzające zmiany w dotychczasowych umowach. Aneksy będą zawierane z chwilą ponownego uruchomienia żłobków. Podstawą do ich zawierania będą oświadczenia, zaświadczenia od pracodawcy itp. wskazujące na przyczynę zmiany umowy udziału w projekcie;

3/ w związku z powyższym, w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o informacje mailowe na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

4/ Wszelkie zmiany dotyczące statusu uczestników ( w tym podjecie zatrudnienia/utrata zatrudnienia) – prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl ;

5/ Na czas zamknięcia żłobków zostaje wstrzymany obowiązek comiesięcznego dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu;

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazanie IMIENIA I NAZWISKA, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz numeru żłobka.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Drodzy Rodzice

informuję, że w ukazało się Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (Dz. U. z 2020 poz. 652).

Z życzeniami zdrowia i odporności, z nadzieją że zobaczymy się wkrótce

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Komunikat o dalszym, czasowym zamknięciu placówek.

 

Drodzy Rodzice

 

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pandemii od dnia 14 kwietnia 2020 roku żłobki nadal pozostają czasowo zamknięte. Na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazał się już projekt  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że
w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Projekt ten nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw. Poinformuję Państwa na stronie Zespołu  Żłobków Miejskich o jego publikacji. Wszelkie informacje będą również dostępne u dyrektorów poszczególnych żłobków, kontakt z nimi pozostaje bez zmian.

 

Informacje w tym zakresie  można monitorować na stronach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11808

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

 

Życzenia Wielkanocne

Odwołanie konferencji „Będąc z dzieckiem…, o  dobrych praktykach z małym dzieckiem i jego rodzicem”

 

Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że w wyniku obostrzeń rządu wprowadzonych w celu walki
z pandemią  SARS-CoV-19 oraz wciąż rosnącą liczbą zarażeń wirusem planowana w dniach
4-5 czerwca 2020 roku konferencja: „Będąc z dzieckiem…, o  dobrych praktykach z małym dzieckiem i jego rodzicem” zostaje odwołana.

Serdecznie dziękuję za liczne zgłoszenia, prelegentom i sponsorom za gotowość udziału w wydarzeniu. Przed nami trudny czas i wiele problemów do rozwiązania, wierzę jednak,
że wrócimy do naszych, „dziecięcych” tematów i spotkamy się na konferencji w najbliższym, możliwym terminie.

                „Zostańmy w domu….”

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

 

Rekrutacja w żłobkach 2020/2021

Cykl zabaw i zajęć dla najmłodszych w trakcie czasowego zamknięcia żłobków.

 

Drodzy Rodzice

Z uwagi na czasowe zamknięcie żłobków oraz w trosce o Wasze pociechy proponujemy cykl zabaw i zajęć dla najmłodszych. Dzieci będą mogły oglądać przedstawienia, wirtualnie bawić się ze żłobkowymi ciociami, otrzymacie Państwo podpowiedzi co robić z dzieckiem w trudnym okresie, gdy wszyscy podejmujemy działania zapobiegające rozwoju pandemii. Nasze propozycje znajdziecie w zakładce na stronie głównej: DLA RODZICÓW.

Wierzę, że zobaczymy się wkrótce a czas izolacji będzie czasem domowych, kreatywnych zabaw oraz nauki.

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Agnieszka Rojek

 

KOMUNIKAT z dnia 26.03.2020r. dotyczący projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Komunikat dotyczy uczestników projektów:

KOMUNIKAT z dnia 26.03.2020r. dotyczący projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ ”Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” (Żłobki nr 3, 5 i 7)

2/ „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” (Żłobek nr 4)

3/ „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (Żłobki nr 2, 3 i 6)

 1. Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanem epidemii i decyzją władz państwowych o zamknięciu żłobków zawieszone zostają opłaty za miesiąc kwiecień 2020 roku wnoszone przez rodziców/opiekunów w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i 3).
 2. Wszelkie zmiany dotyczące statusu uczestników (podjecie zatrudnienia/utrata zatrudnienia – prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl (dotyczy wszystkich projektów).
 3. Uczestnicy, na których ciąży obowiązek podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od podpisania umowy udziału w projekcie, a jeszcze tego obowiązku nie wypełnili – w przypadku braku możliwości wypełnienia tego obowiązku z uwagi na obecną sytuację epidemii prosimy o informację mailową na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl (dotyczy wszystkich projektów).
 4. Na czas zamknięcia żłobków zostaje wstrzymany obowiązek comiesięcznego dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu (obowiązek ten jest utrzymany w przypadku podjęcia zatrudnienia lub jego utraty – jednak wszelkie informacje/ zaświadczenia prosimy przesyłać wyłącznie mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl )

UWAGA! Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazanie IMIENIA I NAZWISKA, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz numeru żłobka.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

Kontakt z dyrektorami Żłobków Miejskich w Szczecinie