Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o rekrutacji dzieci do żłobków.

 

Drodzy Rodzice,

W związku z nadal trwającym stanem pandemii COVID-19 oraz w trosce o nasze bezpieczeństwo wprowadzam procedury składania dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do żłobka.

Dokumenty potwierdzające chęć skorzystania z miejsca w żłobku przyjmowane będą w dniach 4-15 maja 2020 roku drogą mailową.

 1. Niżej wymienione dokumenty należy w postaci scanu bądź zdjęcia przesłać drogą elektroniczną do żłobka. Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy oświadczenie usług opiekuńczych.
  1. oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin, do pobrania http://zespolzlobkow.szczecin.pl/dokumenty/,
  2. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu / aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie  wydane przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  3. Pisemne  oświadczenie  o odbyciu  przez  dziecko  ubiegające się o miejsce  w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, do pobrania http://zespolzlobkow.szczecin.pl/dokumenty/,
  4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w ust. 2 a) jest  oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci; jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, do placówki przychodzi tylko jedna osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniu pełnienia dyżuru w żłobku, numery kontaktowe podane są na stronie Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/zlobki/,
 3. Należy przestrzegać 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich