Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 1

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata:

I. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż

 2. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników

 3. Umiejętność rozwiązywania konfliktów

 4. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych

 5. Umiejętność delegowania zadań

 6. Odporność emocjonalna i samokontrola

 7. Gotowość do stałego samodoskonalenia się

 8. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych

 9. Wysoka kultura osobista,

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.

 1. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 2. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.

 3. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.

 4. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.

 5. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.

 6. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.

 7. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.

 8. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.

 9. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

 10. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.

 11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.

 12. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

 13. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.

 14. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.

 15. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.

 16. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.

 17. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

Praca od 2.11.2016

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.10.2016 w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.