Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o terminie wyników naboru do żłobków na rok 2019/2020.

Nabór 2019-2020 plakat

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora ds. finansowo-księgowych.

Szczegóły

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na opiekunów dzieci do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym.

Oferta 2019 – Kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 16.03.2019-16.06.2019

Rekrutacja na nowe miejsca w żłobku w 2019 roku.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie informuje, iż w roku 2019 odbywać się będzie rekrutacja na nowe miejsca w żłobkach, która będzie niezależna od corocznych naborów do żłobków miejskich realizowanych w oparciu o elektroniczny system naborów do żłobków miejskich Szczecina (https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/).

Nowe miejsca będą sukcesywnie udostępniane zainteresowanym mieszkańcom Szczecina w ramach trzech projektów wspófinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Bieżące informacje będą umieszczane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . Prosimy o śledzenie zarówno aktualności, jak i zakładek poświęconych projektom finansowanym z Unii Europejskiej.  Zasady naboru do poszczególnych projektów będą do siebie zbliżone, ale mogą różnić się w niektórych elementach. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady udziału w projektach, ale szczegóły znajdują się w regulaminach umieszczonych na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl  lub będą dostępne po opublikowaniu właściwych regulaminów i formularzy odrębnie do każdego projektu.

W Projektach mogą wziąć udział rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. Jeśli nie podejmie zatrudnienia – umowa automatycznie wygasa. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci niepełnosprawne. W zależności od projektu dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymują osoby długotrwale bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci. W razie równej liczby punktów – decydujące znaczenie ma miejsce w kolejce oczekujących w elektronicznym systemie naboru (szczegóły znajdują się w poszczególnych regulaminach).

Udział w Projektach jest bezpłatny. Rodzice/prawni opiekunowie w zależności od założeń danego projektu wnoszą jedynie wkład własny na pokrycie kosztów wyżywienia i artykułów higienicznych (do ok. 150 zł za miesiąc). Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka.

 

Poniżej podajemy podstawowe informacje o dodatkowych naborach w 2019 roku:

  1. W ramach projektu pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

1)  Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3

2)  Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3

Trwa nabór ciągły. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki 3, 5 i 7. Obecnie nabór trwa w miarę zwalniana miejsc. Większa grupa dzieci będzie mogła być przyjęta od 1 lipca 2019 roku.

 

 

 

  1. W ramach projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Wstępna data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 1 października 2019 roku. Będzie to nowa placówka miejska zlokalizowana przy ulicy Bronisława Sobola (w rejonie ulicy Szosa Polska) dostosowana do opieki nad 60 dziećmi. Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji i udostępnienia formularzy przewidywany jest na lipiec/sierpień 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi projektu, który został wskazany wyżej, tj. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” Dokumenty rekrutacyjne i wymogi będą bardzo zbliżone do tego projektu. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

  • W ramach projektu pt.” Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

  • Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c (40 dodatkowych miejsc)
  • Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 (40 dodatkowych miejsc)
  • Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 (16 dodatkowych miejsc)

Wstępny termin uruchomienia nowych miejsc jest planowany na koniec 2019 – początek 2020 roku. Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne od IX/X 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi projektu, który został wskazany wyżej, tj. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” Dokumenty rekrutacyjne i wymogi będą bardzo zbliżone do tego projektu. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki nr 2, 3 i 6.

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które będą publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Więcej informacji można uzyskać w żłobkach objętych poszczególnymi projektami oraz w Zespole Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54. Z placówkami można kontaktować się w godzinach ich pracy, zaś w przypadku Żłobka Miejskiego „Zając Borówka” informacji należy szukać na ww. stronie internetowej oraz pod numerami telefonów: 91 434 16 16  i  tel. 512 773 323.

 

Przerwa urlopowa w Zespole Żłobków Miejskich w 2019 r

 Informujemy, iż przerwy urlopowe w poszczególnych żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w 2019 roku przedstawiają się następująco:

 

Żłobek Nr 1 ul Żaglowa 16                                                                     sierpień

Żłobek Nr 2 ul. Kostki Napieralskiego 6c                                              lipiec

Żłobek Nr 3 ul. Włościańska 3                                                               sierpień

Żłobek Nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61                                             lipiec

Żłobek Nr 6 ul. Mazowiecka 11/12                                                       sierpień

Żłobek Nr 7 ul. Podhalańska 1-3                                                             lipiec

Żłobek Nr 8 ul. Niedziałkowskiego                                                        sierpień

Żłobek Nr 9 ul Brytyjska 19                                                                      lipiec

Serdeczne podziękowania, dla wszystkich którzy włączyli się w zbiórkę artykułów higieniczno-kosmetycznych dla dzieci i ich Mam przebywających w Domu Samotnej Matki w Karwowie pod Szczecinem „W darze serca-Dzieci-Dzieciom”. Dziękujemy!

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Śląska 54 LU1-LU2, ogłasza nabór ciągły na stanowisko pielęgniarka/położna

Szczegóły

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Szczegóły

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 20.12.2018r. ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Zastępcy Dyrektora w Żłobku nr 8, przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie.

Szczegóły

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 30 listopada 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent

 

Szczegóły…