Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9, oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie na 2020 rok

            Nr sprawy: ZŻM/55/2019                                                   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9, oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie na 2020 rok”

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 • Nazwa nadana zamówieniu:

„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9, oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie na 2020 rok”

 

 • Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 • Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9, oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie na 2020 rok (przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków: I śniadanie, II śniadanie i dwudaniowy obiad) w okresie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2020r do 31.12.2020r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy dla max. 26 dzieci.
 2. Kod CPV: 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków

                                    55521200-0 usługi dowożenia posiłków

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 

 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 • KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 • CENA – 70 % – liczona wg wzoru:

 

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ————————————————————- 100 pkt x 70%

Cena oferty ocenianej

 

 

 1. Doświadczenie wykonawcy – 30 %

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:

 

Zamawiający przyzna po 2 pkt. za każdą z wykazanych należycie wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dodatkowych usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w pkt. 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców). Za jedną usługę zamawiający uzna usługę cateringową (na którą składało się przynajmniej I i II śniadanie i dwudaniowy obiad) świadczoną dla żłobka lub przedszkola przez okres minimum 6 miesięcy.

Zamawiający w ww. kryterium przyzna maksymalnie 30 pkt.

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH W ZAKRESIE KRYTERIUM DOSWIADCZENIE WYKONAWCY.

 

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 17.12.2019r., do godz. 10:00;
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 17.12.2019r., o godz. 10:30 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • INFORMACJE DODATKOWE:
 • Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 • Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załączników:

________________________________________________________________________

Zamawiający informuje na podstawie art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., że w dniu 27.12.2019r została podpisana umowa na „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9, oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie na 2020 rok” z PHU Presto Grzegorz Sołoducha.