Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZŻM/26/2018

Rozstrzygnięcie postępowania

Znak sprawy ZŻM/26/2018                                                              Szczecin, dnia 09.11.2018 r.

                                                                                                                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

        

Dotyczy: Zakup, dostawa i montaż rolet w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina.”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:Gmina Miasto Szczecin, Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, zlobki@szczecin.neo.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawai montaż sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w podziale na cz. 1 i cz. 2 wraz z ich zapotrzebowaniem, który przedstawia załącznik nr 2.
 2. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany będzie dokonać szczegółowych pomiarów.
 3. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do filii zamawiającego własnym transportem, lub zleconym, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać montażu i uruchomienia przedmiotów zamówienia.
 4. Wykaz lokalizacji, do których dostarczany i montowany będzie przedmiot zamówienia obejmuje:

Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin– osoba do kontaktu ws, pomiarów Pani Agnieszka Łaskarzewska, tel. 914823188,

– Żłobek nr 7, ul. Podhalańska 1-3 70-452 Szczecin– osoba do kontaktu ws. pomiarów Pani Ewa Stelmach, 91 434 16 13.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adresy odbiorców, w terminie najpóźniej do 10.12.2018 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Termin złożenia oferty: do 20.11.2018 r.
 3. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia prosimy przesłać na adresy e-mail: zlobki@szczecin.neo.ploraz probacz@um.szczecin.pl.
 4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. OCENA OFERT

Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem:
  http://zespolzlobkow.szczecin.pl/przetargi/
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem umowę na wykonanie dostawy zgodnie
  z załącznikiem nr 3.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dodatkowych informacji udziela : p. Sylwia Polender, pod numerem telefonu tel. 91 434 16 16 oraz adresem e-mail: polender@zespolzlobkow.szczecin.pl

 

 1. Podane w dokumentacji ewentualne nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności produktom wskazanym przez Zamawiającego.

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1. Formularz oferty – plik .odt

Załącznik nr 2. Kalkulacja cenowa produktów – plik .odt

Załącznik nr 3 Wzór umowy – plik .doc

___________________________________________________

W części I: postępowanie zostało unieważnione z powodu zmian technologicznych wykonania zamówienia

 

W części II: zamówienie zostało udzielone p. Wioletcie Żurawskiej

BIUROTECHNIKA, Legnicka 3A, 70-134 Szczecin