Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Zając Borówka” w Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Nr sprawy: ZŻM/50/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Zając Borówka” w Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Zając Borówka” w Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistów w ramach projektu „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” przy ulicy Bronisława Sobola 2a w podziale na następujące części:

Część I – usługi Psychologa – CPV 851 21 270-6

Część II – usługi Logopedy – CPV 803 40 000-9

Część III – usługi Terapeuty Zajęciowego – CPV 805 70 000-0

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub kilka części.

 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3a, 3b lub 3c do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy do 30.11.2021r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100 % – liczona wg wzoru:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ————————————————————- 100 pkt x 100%

Cena oferty ocenianej

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 13.12.2019r., do godz. 10:00;

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 13.12.2019r., o godz. 10:15 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

 3. Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załączników:

Instrukcja specjalisci

Zał. nr 1: Formularz_oferty_specjalisci

Zał. nr 2: Oświadczenie

Zał. nr 3a:Wzor_umowa_specjalisci

Zał. nr 3b:Wzor_umowa_specjalisci

Zał. nr 3c: Wzor_umowa_specjalisci

Informacji o udzieleniu zamówień: informacja