Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Zając Borówka” w Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Zając Borówka” w Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020″

 

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 • Nazwa nadana zamówieniu:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Zając Borówka” w Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 

 • Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 • Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistów w ramach projektu „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” przy ulicy Bronisława Sobola 2a w podziale na następujące części:

            Część I – usługi Psychologa – CPV 851 21 270-6

            Część II – usługi Logopedy – CPV 803 40 000-9

            Część III – usługi Terapeuty Zajęciowego – CPV 805 70 000-0

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub kilka części.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3a, 3b lub 3c do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 02.12.2019r do 30.11.2021r.  

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 CENA  – 100 % – liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ————————————————————- 100 pkt x 100%

Cena oferty ocenianej

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 27.11.2019r., do godz. 11:30;
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 27.11.2019r., o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 • Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 • Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załączników:

Instrukcja dla wykonawców

Zał. nr 1: Formularz_oferty_specjalisci

Zał. nr 2: Oświadczenie

Zał. nr 3a:Wzor_umowa_specjalisci

Zał. nr 3b: Wzor_umowa_specjalisci

Zał. nr 3c: Wzor_umowa_specjalisci

_______________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania: uniewaznienie