Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w Żłobku „Zając Borówka” w Szczecinie

Nr sprawy: ZŻM/24/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w Żłobku „Zając Borówka” w Szczecinie”
USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin
zlobki@szczecin.neo.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w Żłobku „Zając Borówka” w
Szczecinie”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach projektu „Publiczny
Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” przy ulicy Bronisława Sobola 2a.
(przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków: I śniadanie, II śniadanie i
dwudaniowy obiad) w okresie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od
02.12.2019r do 31.11.2021r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy dla max. 60 dzieci w wieku do lat 3
b) Kod CPV: 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
55521200-0 usługi dowożenia posiłków
c) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
d) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do
Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu,
zwanego dalej Ogłoszeniem.
Projekt „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
2
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od
02.12.2019r do 31.11.2021r.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik
do Ogłoszenia.
5. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 2 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik
do Ogłoszenia.
6. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 3 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik
do Ogłoszenia.
7. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:
Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do
Ogłoszenia.
8. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
a. CENA – 70 % – liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ————————————————————- 100 pkt x 70%
Cena oferty ocenianej
b. Doświadczenie wykonawcy – 30 %
Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:
Zamawiający przyzna po 2 pkt. za każdą z wykazanych należycie wykonanych w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dodatkowych usług (poza
wymaganymi w warunku, o którym mowa w pkt. 1 rozdziału IV Instrukcji dla
wykonawców). Za jedną usługę zamawiający uzna usługę cateringową (na którą
składało się przynajmniej I i II śniadanie i dwudaniowy obiad) świadczoną dla żłobka
lub przedszkola przez okres minimum 6 miesięcy.
Zamawiający w ww. kryterium przyzna maksymalnie 30 pkt.
WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI
WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH W ZAKRESIE
KRYTERIUM DOSWIADCZENIE WYKONAWCY.
Projekt „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
3
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54,
70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 25.10.2019r., do godz. 10:00;
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 25.10.2019r., o godz. 10:30 w siedzibie Zespołu
Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz
z upływem terminu składania ofert.
10. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała
wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załączników:

01_Instrukcja

Zal_1_oferta

Zal_2_oswiadczenie

Zal_3_wykaz_uslug_warunek

Zal_4_wykaz_uslug_kryterium

Zal_5_wzor_umowy

Zal_6_opis_przedmiotu_zamowienia

___________________________________________________________________

Zamawiający informuje na podstawie art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., że w dniu 08.11.2019r została podpisana umowa na świadczenie usług Cateringowych dla dzieci w żłobku Zając Borówka w Szczecinie z PHU Presto Grzegorz Sołoducha.