Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

ZZM-10-2018

 

Szczecin, dn. 15.06.2018 r.

ZŻM/10/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZŻM/10/2018

 

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina.”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Śląska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Odbiorców, w terminie najpóźniej

do 30.06.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do 20.06.2018 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia prosimy przesłać na adresy e-mail: zlobki@szczecin.neo.pl oraz probacz@um.szczecin.pl.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/przetargi/

 

VI. OCENA OFERT

Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem:
  http://zespolzlobkow.szczecin.pl/przetargi/
 1.   Zamawiający podpisze z Oferentem umowę na wykonanie dostawy zgodnie
  z załącznikiem nr 3.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dodatkowych informacji udziela p. Paulina Robaczyńska pod numerem telefonu 91 42 45 009,oraz adresem e-mail: probacz@um.szczecin.pl
 2. Podane w dokumentacji ewentualne nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności produktom wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Kalkulacja cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy.
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru.