Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

nabor_spec_3

Informacja o rozstrzygnięciu      

Nr sprawy: ZŻM/8/2018                                        

Szczecin, dnia 08 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka  zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”


USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

Sekretariat

zlobki@szczecin.neo.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest nabór na stanowiska:

część I fizjoterapeuty

Kod CPV: 85142100-7

część II terapeuty zajęciowego

Kod CPV: 79625000-1

część III dietetyka

Kod CPV: 85000000-9

b) Zakres zamówienia obejmuje:

Świadczenie usług zgodnie z opisem zawartym w Instrukcji oraz umowach właściwych dla danej części.

c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia począwszy od 01.07.2018 r. przez okres 24 miesięcy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % – liczona wg wzoru:

 

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ————————————————————- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Sekretariat do dnia 18.06.2018 r. do godz. 11:30.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 18.06.2018 r. godz. 12:00.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

Załączniki:

Instrukcja dla wykonawców

Zał nr 1 do Instrukcji – formularz oferty

Zał nr 2 do Instrukcji

Zał. 3a umowa fizjo

Zał. 3b umowa terapeuta

Zał. 3c umowa dietetyk

_____________________

Rozstrzygnięcie postępowania:
W częściach I i II postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w obu częściach przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W części III zamówienie zostało udzielone p. Małgorzacie Juszczyk.