Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Nabór na stanowisko referent ds. finansowo-księgowych

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska LU1- LU2

ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- księgowych

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne
 2. posiada minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku z zakresu księgowości, bankowości lub finansów
 3. wykazuje znajomość zagadnień związanych z Ustawą o Rachunkowości
 4. wykazuje znajomość zagadnień związanych z Ustawą o Finansach Publicznych
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posługuje się programami komputerowymi z pakietu Microsoft Office (Word, Exel)
 7. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. sumienność i zaangażowanie,
 5. odporność na stres,
 6. cierpliwość,
 7. komunikatywność,
 8. mile widziana osoba niepaląca.

 

Warunki pracy: praca na zastępstwo, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.02.2018r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Śląska LU1-LU2, 70-430 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.