Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Komunikat z dnia 07.07.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PEŁNYM WZNOWIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 13.07.2020R.

KOMUNIKAT z dnia 07.07.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PEŁNYM WZNOWIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 13.07.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości otwarcia  placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ pełne grupy dzieci w ramach ww. projektów RPO WZ zostaną objęte opieką od dnia 13.07.2020 roku w wymaganym reżimie sanitarnym;

2/ wznowienie opieki oznacza jednoczesne wznowienie pobierania opłat w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i nr 3). Wysokość opłat i termin ich wnoszenia zostanie przekazany w pierwszym dniu opieki (13.07.2020). W razie konieczności, zawierane będą stosowne aneksy do zawartych umów. Wniesienie opłaty jest warunkiem kontynuacji udziału w projekcie;

3/ na dzień wznowienia opieki uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o statusie na rynku pracy: osoba pracująca/osoba niepracująca. Osoby pracujące powinny dostarczyć do dnia 17.07.2020 stosowne zaświadczenie od pracodawcy. Osobom niepracującym zostanie wyznaczony nowy termin na podjęcie zatrudnienia;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl lub telefonicznie:

Żłobek nr 2: 504 433 091

Żłobek nr 3: 500 871 957

Żłobek nr 4: 506 924 075

Żłobek nr 5: 513 041 543

Żłobek nr 6: 515 806 802

Żłobek nr 7: 787 291967

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazane: GRUPA RPO W ŻŁOBKU NR…., IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.