Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dziećmi w Publicznych Żłobkach nr 2, 3 i 6 rozpocznie się od 3 lutego 2020r. (poniedziałek).

W dniu 24 stycznia 2020r. (piątek) odbędą się w siedzibie poszczególnych żłobków obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ Żłobek nr 2 ul. K. Napierskiego 6c – godz. 12:00

2/ Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3 – godz. 13:00

3/ Żłobek nr 6 ul. Mazowiecka 11/12 – godz. 11:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu można uzyskać bezpośrednio u Dyrektorów żłobka w siedzibie danego żłobka. Kandydat do projektu może również sprawdzić swój status w elektronicznym systemie naborowym (informacja o wstępnym przyjęciu do żłobka). Nieobecność na spotkaniu może spowodować przesunięcie kandydata na listę rezerwową.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień 03 lutego 2020 r. W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa i zasad pobytu dziecka w żłobku. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie na dzień 03.02.2020r. statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich tj. w dniu 03.02.2020r.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.

Lista kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w poszczególnych żłobkach.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z Dyrektorem danego żłobka.