Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

539859-N-2018

Odpowiedzi na pytania – 9.04.2018 r.
Ogłoszenie nr 500077748-N-2018 z dnia 11-04-2018 r. O zmianie ogłoszenia
Modyfikacja terminu i zmiana zapisu dot. kuchni gazowej (Pyt. i odp. Nr 3) – 11.04.2018 r.
Informacja o otwarciu – 16.04.2018 r.
Informacja o wyborze – 17.05.2018 r.

________

Ogłoszenie nr 539859-N-2018 z dnia 4-04-2018 r.

________

Zespół Żłobków Miejskich: „Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36329548000000, ul. Śląska  54 , 70-430  Szczecin, woj. brak, państwo Polska, tel. 91 434 16 16, e-mail zlobki@szczecin.neo.pl, faks 91 434 16 16.
Adres strony internetowej (URL): http://zespolzlobkow.szczecin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://zespolzlobkow.szczecin.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://zespolzlobkow.szczecin.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części”
Numer referencyjny: ZŻM/2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
na wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części” zgodnie z opisem znajdującym się w kalkulacjach cenowych właściwych dla danej części – załączniki nr 3a, b, c do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 39141000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom – Opis produktów/rozwiązań równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 5 i 6 rozdziału XV siwz.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 6) Kalkulacja cenowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a – 3c do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości: Część nr I Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, – Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3 – 2000,00 zł (dwa tysiące zł) Część nr II Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, – Żłobek nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61 – 2000,00 zł (dwa tysiące zł) Część nr III Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, – Żłobek nr 7 ul. Podhalańska 1-3 – 2000,00 zł (dwa tysiące zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Zaleca się wyraźne oznaczenie wykonawcy oraz części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” – Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” w Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” – Żłobek nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” w Żłobku nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” – Żłobek nr 7 ul. Podhalańska 1-3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” w Żłobku nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

________

 

________

Ogłoszenie nr 500077748-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 539859-N-2018
Data: 04/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36329548000000, ul. Śląska  54, 70-430  Szczecin, woj. brak, państwo Polska, tel. 91 434 16 16, e-mail zlobki@szczecin.neo.pl, faks 91 434 16 16. Adres strony internetowej (url): http://zespolzlobkow.szczecin.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-12, godzina: 11:30.
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-16, godzina: 11:30.

 

 

 

 

Załączniki:

swiz

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3a Kalkulacja cenowa dla części 1

Załącznik nr 3b Kalkulacja cenowa dla części 2

Załącznik nr 3c Kalkulacja cenowa dla części 3

Załącznik nr 4 wzór umowy

________

 

 


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szczecin 2018-04-09

Znak sprawy: ZŻM/2/2018
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań nr 1 i 2 wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące: Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części”
– dostawa towarów obejmuje również ich montaż tzn. podłączenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa towarów obejmuje ich montaż oraz podłączenie.

________

Pytanie nr 2:

Poproszę o odpowiedź:

– zadanie 1, 2, 3 – poz.2 – czy wilk do mięsa ma być w ilości 2 szt., ponieważ w specyfikacji jest napisane wydajność chwilowa w granicach:
100kg/h i 200-220 kg/h, wskazuje to na dwie różne maszyny, proszę sprecyzować ilość i o którą dokładnie wydajność chodzi

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w załącznikach nr 3a, b i c – kalkulacjach cenowych w poz. nr 2 poprzez doprecyzowanie wydajności chwilowej urządzenia:

„2. Wilk do mięsa
Wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry, wykonane z polerowanego stopu aluminium, odlewu żeliwa i stali nierdzewnej.
Prosty demontaż ułatwiający czyszczenie urządzenia
Silnik posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem i ochrona przed przeciążeniem
W zestawie co najmniej 2 sitka z różnymi otworami.
Antypoślizgowe nóżki.
Wyłącznik zgodny z normami EC i CE
Wydajność chwilowa w granicach : co najmniej 200 kg/h
Prędkość obrotowa minimum: 170 (rpm)”

Dla każdej części zamówienia po 1 urządzeniu.

 

 


—————————————————————————————–

Szczecin 2018-04-11

Znak sprawy: ZŻM/2/2018
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia kuchni w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części”

1. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania nr 3 wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający w części 2 i 3 dopuści kuchnię gazową o poniższych parametrach?

Kuchnia 5 palnikowa na podstawie otwartej

wymiary w mm:
900x600x(H)850
wysokość w mm:
850
szerokość w mm:
900
głębokość mm:
600
waga w kg:
45
moc górnych palników (kW):
14,3

Z naszej wiedzy nie występuje kuchnia gazowa na podstawie szafkowej min. 5 palnikowa
o wymiarze 800x930x850mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści proponowanej kuchni.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy w kalkulacjach cenowych w załącznikach:
1) nr 3 b – poz. 8 – Kuchnia gazowa (na gaz ziemny GZ 50)
2) nr 3 c – poz. 9 – Kuchnia gazowa (na gaz ziemny GZ 50)
Powyższe pozycje otrzymują brzmienie:

„Kuchnia gazowa
6 palnikowa z piekarnikiem gazowym
– ze stali nierdzewnej
– płomień pilotowy palników
– zabezpieczenie przeciwwypływowe
– energooszczędne palniki
– min. 1 ruszt piekarnika w komplecie
– min. trzy poziomy prowadnic
– wymiary piekarnika gazowego GN 2/1 – min. 660x545x285 (WxDxH)
– zakres regulacji temperatury piekarnika co najmniej od 50 do 250ºC
– szafka neutralna z drzwiami
wym. min. 1200x700x850”

2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 16.04.2018 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 12.04.2018 r. zastępuje się ją datą 16.04.2018r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

 

 

Szczecin 2018-04-16

Informacja o otwarciu

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 16.04.2018r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I – 78 565,00 zł
Część II – 88 080,00 zł
Część III – 100 080,00 zł
2.Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu rękojmi oraz wysokości kar umownych:

Część I

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi
1 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak
Ul. Kamienna Droga 10,
67-200 Głogów
72 037,35 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
2 UNIGASTRO
Barbara Puć
Międzyleska 6c,
50-514 Wrocław
92 551,35 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
3 Suma Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Morska 44,
75-225 Koszalin
62 308,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
4 zmieniona ofertą nr 7 GASTRO-TARNIOWY
Ul. Przybyszewskiego 2/1,
71-277 Szczecin
50 599,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
5 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Ul. Staszica 22,
82-500 Kwidzyn
89 532, 42 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
6 GAMA
Plawgo & Zawisza Sp. J.
Ul. Szczecińska 25A,
75-122 Koszalin
95 885,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %

Część II

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi
1 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak
Ul. Kamienna Droga 10,
67-200 Głogów
78 253,04 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
2 UNIGASTRO
Barbara Puć
Międzyleska 6c,
50-514 Wrocław
102 329,85 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
3 Suma Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Morska 44,
75-225 Koszalin
79 991,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
4 zmieniona ofertą nr 7 GASTRO-TARNIOWY
Ul. Przybyszewskiego 2/1,
71-277 Szczecin
60 886,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
5 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Ul. Staszica 22,
82-500 Kwidzyn
107 776,20 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
6 GAMA
Plawgo & Zawisza Sp. J.
Ul. Szczecińska 25A,
75-122 Koszalin
103 475,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %

Część III

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi
1 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak
Ul. Kamienna Droga 10,
67-200 Głogów
84 127,09 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
2 UNIGASTRO
Barbara Puć
Międzyleska 6c,
50-514 Wrocław
113 725,80 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
3 Suma Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Morska 44,
75-225 Koszalin
84 378,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
4 zmieniona ofertą nr 7 GASTRO-TARNIOWY
Ul. Przybyszewskiego 2/1,
71-277 Szczecin
67 885,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
5 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Ul. Staszica 22,
82-500 Kwidzyn
120 502,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %
6 GAMA
Plawgo & Zawisza Sp. J.
Ul. Szczecińska 25A,
75-122 Koszalin
114 070,00 zł brutto 36 miesięcy 0,6 %

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wzór oświadczenia

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

woj. zachodniopomorskie

  1. Śląska 54, 70 – 430 Szczecin

www.zlobkiszczecin.pl

 

Szczecin 2018-05-17

                                                                             

Znak sprawy: ZŻM/2/2018

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z trzech części w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia kuchni
w ramach projektu
„Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, w podziale na trzy części”

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu wybrano w każdej części postępowania jako najkorzystniejszą ofertę:

 

Oferta nr 4

GASTRO-TARNIOWY Jakub Tarniowy, Ul. Przybyszewskiego 2/1, 71-277 Szczecin,

Uzasadnienie  wyboru – oferta uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert

 

Część I

Streszczenie ofert:

Ranking Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi Punkty
1 GASTRO-TARNIOWY Jakub Tarniowy

Ul. Przybyszewskiego 2/1,

71-277 Szczecin

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100
2 Suma Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Morska 44,

75-225 Koszalin

48,72 pkt 20 pkt 20 pkt 88,72
3 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak

Ul. Kamienna Droga 10,

67-200 Głogów

42,14 pkt 20 pkt 20 pkt 82,14
4 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

Ul. Staszica 22,

82-500 Kwidzyn

 

33,91 pkt 20 pkt 20 pkt 73,91
5 UNIGASTRO

Barbara Puć

Międzyleska 6c,

50-514 Wrocław

32,80 pkt 20 pkt 20 pkt 72,80
6 GAMA

Plawgo & Zawisza Sp. J.

Ul. Szczecińska 25A,

75-122 Koszalin

31,66 pkt 20 pkt 20 pkt 71,66

 

 

Część II

Ranking Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi  
1 GASTRO-TARNIOWY Jakub Tarniowy

Ul. Przybyszewskiego 2/1,

71-277 Szczecin

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100
2 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak

Ul. Kamienna Droga 10,

67-200 Głogów

Oferta odrzucona
3 Suma Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Morska 44,

75-225 Koszalin

45,67 pkt 20 pkt 20 pkt 85,67
4 UNIGASTRO

Barbara Puć

Międzyleska 6c,

50-514 Wrocław

35,70 pkt 20 pkt 20 pkt 75,70
5 GAMA

Plawgo & Zawisza Sp. J.

Ul. Szczecińska 25A,

75-122 Koszalin

35,30 pkt 20 pkt 20 pkt 75,30
6 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

Ul. Staszica 22,

82-500 Kwidzyn

 

33,90 pkt 20 pkt 20 pkt 73,90

 

Część III

 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi  
1 GASTRO-TARNIOWY Jakub Tarniowy

Ul. Przybyszewskiego 2/1,

71-277 Szczecin

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100
2 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak

Ul. Kamienna Droga 10,

67-200 Głogów

Oferta odrzucona
3 Suma Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Morska 44,

75-225 Koszalin

48,27 pkt 20 pkt 20 pkt 88,27
4 UNIGASTRO

Barbara Puć

Międzyleska 6c,

50-514 Wrocław

35,81 pkt 20 pkt 20 pkt 75,81
5 GAMA

Plawgo & Zawisza Sp. J.

Ul. Szczecińska 25A,

75-122 Koszalin

35,70 pkt 20 pkt 20 pkt 75,70
6 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

Ul. Staszica 22,

82-500 Kwidzyn

 

33,80 pkt 20 pkt 20 pkt 73,80